Maquette

نسخه نهایی و صفحه آرایی شده هر شماره از مجله، پس از انجام ویرایشهای فنی و ویراستاری زبان آماده و پس از اعمال نظرات سردبیر مجله جهت انتشار آنلاین و یا چاپ اقدام میشود. تمامی فایل های تولید شده در این واحد، جهت کنترل نهایی و آماده سازی پیش از چاپ، به سردبیر ارسال می شود، سپس نظرات ایشان توسط پرسنل چاپ بررسی شده و در انتها فایل ها، به دنبال رفع ایرادات احتمالی، به پروسه چاپ افست یا دیجیتال وارد می گردند. کنترل و نظارت دقیق بر تمامی مراحل چاپ تا بسته بندی، تحویل تولیدات چاپی و دریافت تأییدیه رضایت سفارش دهنده، هدف اصلی واحد طراحی انتشارات کوثر است.

 

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.