RSS Output

در این سرویس RSS مورد نیاز برای نمایه سازی مطابق دستورالعمل کمیسیون نشریات وزارت بهداشت به مقالات ارایه میشود. این آیتم بر روی وب سایت مجله قرار دارد و پس از درخواست مشتری و پرداخت هزینه مربوطه بر روی سایت مجله فعال میگردد.

 

برای درخواست این خدمات میتوانید با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر

[email protected]

  و یا درج پیام در لینک درخواست خدمات با ما در تعامل باشید.